jesteś tu >> Sprawy szkolne / Dofinasowania

Opublikowano: 2021-10-20

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych


 1. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania.
  1. ) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
  2. ) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
   1. ) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.),
   2. ) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
  3. ) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
 2. Wysokość kwoty dofinansowania.
 3. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wynosi:

  1. ) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
  2. ) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

  W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł – art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przepis ww. art. stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.

  Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

  W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy – art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

  Powyższe dofinansowanie, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

  Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200.000 euro (100.000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

 4. Termin przekazania dofinansowania.
 5. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji, zależne jest od otrzymania z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 6. Wymagane dokumenty
  1. ) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników-złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (zał. nr1).
  2. ) Do wniosku należy dołączyć:
   • kopię umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami,
   • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
   • kopię dyplomu, certyfikatu, świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy,
   • kopie dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie,
   • w przypadku, gdy kształcenie prowadzi osoba zatrudniona u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego jej zatrudnienie u pracodawcy i zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie szkolenia młodocianego pracownika,
   • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 2)
   • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis (zał. nr 3)
 7. Miejsce złożenia dokumentów
 8. Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami można:

  1. ) ostarczyć osobiście do Centrum Usług Wspólnych w Golinie, ul. Kopernika 12, 62-590 Golina, pokój nr 6A,
  2. ) przesłać drogą pocztową na adres: Centrum Usług Wspólnych w Golinie, ul. Kopernika 12, 62-590 Golina,
  3. ) przesłać drogą elektroniczną na adres cuwgolina@wp.pl.

  Godziny otwarcia CUW:
  poniedziałek- piątek 07:30-15.30

 9. Podstawa prawna
  1. ) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. ) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  3. ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  4. ) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  5. ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 10. Tryb odwoławczy
 11. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 12. Inne informacje
  1. ) O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Golina, pracodawca zobowiązany jest powiadomić Burmistrza Goliny (zał. nr 4), a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem -również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (obowiązek wynikający z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).
  2. ) Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

 13. Załączniki
 14. Waloryzacja kwot dofinansowania
  1. Podstawa prawna:
   1. ) Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).
   2. ) Art. 109 c, w związku z art. 108 ust. 1 pkt 55 oraz art.106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.).
  2. Kwota dofinansowania:
  3. Zgodnie z art. 122 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – dalej u.p.o. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
   • w przypadku nauki zawodu – do 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
   • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
   • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 u.p.o., wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000,00 zł

   Wyżej wymienione kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105% (art. 122 ust. 3 u.p.o.).

   Wskaźnik, o którym mowa w art. 122 ust. 3 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504, i 2461) w terminie do końca stycznia.

   Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. poz. 68) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost ceno 14,4%). Wobec powyższego należy stwierdzić, że kwoty dofinansowania, o których mowa w art. 122 ust. 2 i 2a u.p.o. podlegają w 2023 r. waloryzacji o 14,4%.

  4. Wymagane dokumenty:
  5. Wniosek – zgłoszenie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników wg wzoru on-line umieszczonego pod adresem: http://mlodociani.ko.poznan.pl

  6. Sposób i terminy zgłoszenia zapotrzebowania:
   1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie tabeli on-line w nieprzekraczalnym terminie:
   2. zobowiązania na dzień 14 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.
    zobowiązania na dzień 30 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.
    zobowiązania na dzień 31 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.
    zobowiązania na dzień 30 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
    zobowiązania na dzień 31 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
    zobowiązania na dzień 31 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
    zobowiązania na dzień 30 września 2023 r. do 29 września 2023 r.
    zobowiązania na dzień 31 października 2023 r. do 31 października 2023 r.
    zobowiązania na dzień 30 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
    zobowiązania na dzień 11 grudnia 2023 r. do 11 grudnia 2023 r.
   3. Po wypełnieniu, wydrukowaniu i uzupełnieniu o wymagane podpisy zgłoszenie należy przesłać niezwłocznie na adres:
   4. Kuratorium Oświaty w Poznaniu
    ul. Kościuszki 93
    61-716 Poznań

    z dopiskiem: Młodociani pracownicy