jesteś tu >> Sprawy szkolne / Dowozy / Dowozy niepełnosprawnych

Opublikowano: 2023-06-01

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej miedzy burmistrzem a Rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają Rodzice.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, (kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dzieci i młodzież upośledzone w stopniu głębokim uczęszczające na zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Burmistrz Gminy Golina powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

 • zbiorowego, zorganizowanego lub,
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2023 r, wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Golinie przy ul. Kopernika 12, 62-590 Golina, pok. 6A, w terminie do 31 lipca 2023r.

Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2023 r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024 - zał. nr 1
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2023/2024 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów, na zasadach określonych w umowie zawartej miedzy Burmistrzem a Rodzicami.

Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2023/2024 wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Golinie przy ul. Kopernika 12, 62-590 Golina, pok. 6A, najpóźniej do 16 sierpnia 2023r. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka - zał. nr 2
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2023/2024 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.