jesteś tu >> CUW / Polityka prywatności

Opublikowano: 2020-11-02

Polityka prywatności

Szkoła przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej. Dlatego też strona naszej szkoły nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacjedotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen,dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny,z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane sąw celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystaniakonkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastrukturyteleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacjiposzczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.G

Gromadzenie danych

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Dane teprzetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji strony.Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili aniidentyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwemplików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Cookies mogą być równieżstosowane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, przez firmy badawczei statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingow

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych zbieranych za pośrednictwemplików cookies jest Szkoła.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych– na tej podstawie osobiezgłaszającej żądanie Administrator danych osobowych przekazuje informację oprzetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnychprzetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, iplanowanym terminie usunięcia danych;

b) prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Administrator danych osobowychprzekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,

c) prawo do sprostowania – Administrator danych osobowych zobowiązany jestusuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych orazuzupełniać je, jeśli są niekompletne,

d) prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia danych,których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dlaktórych zostały zebrane,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania– w razie zgłoszenia takiego żądaniaAdministrator danych osobowych zaprzestaje wykonywania operacji na danychosobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której danedotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lubdopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydanadecyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),

f) prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane sąprzetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administratordanych osobowych wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, wformacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanieprzesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją wtym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak równieżtego innego podmiotu,

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych–osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniudanych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiegosprzeciwu,

h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której danedotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych,które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danychosobowych, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,

i) prawo wycofania zgody– jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednaknie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniemzgody,

j) prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowychnarusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się zAdministratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystającze wskazanych wyżej danych kontaktowych

W przypadku, uznania że Państwa dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisówRozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEposiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna - w przypadku kierowania do Administratoradanych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencjiniezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową,dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacjii rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f

RODO - uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na prowadzeniukorespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczykorespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniającybezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawnianajedynie osobom upoważnionym.

Kontakt telefoniczny- w przypadku kontaktowania się z Administratorem drogątelefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami,Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie toniezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit fRODO - uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na koniecznościrozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnościągospodarczą.

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe,które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystaniaze stron internetowych. Pliki te pozwalają między innymi rozpoznać urządzenie użytkownikai odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową, w sposób spersonalizowany /dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika czy możliwości technicznychprzeglądarki internetowej / urządzenia użytkownika strony. Pliki cookies mogą być równieżużywane przez serwis internetowy (stronę internetową) w celu tworzenia anonimowychstatystyk użytkowania stron, nie pozwalając na personalną identyfikację użytkownika.Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czasprzechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny identyfikator / numer.

Rodzaje plików cookies jakich możemy używać

Na naszych stronach internetowych stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika doczasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączeniaoprogramowania (przeglądarki internetowej)

b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony wparametrach plików cookies czas, lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika,


Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, możemy stosowaćponiższe ich rodzaje:

a) niezbędne do działania usług i aplikacji / umożliwiające korzystanie z naszych usług,np. wykorzystywane do uwierzytelniania / zalogowania użytkownika do naszegoserwisu internetowego

b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania nadużyć wzakresie uwierzytelniania

c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania znaszych stron / serwisów internetowych i aplikacji,

d) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień ipóźniejszą personalizację interfejsu użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądustrony internetowej i aplikacji, itp.

e) reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziejdostosowanych do ich zainteresowań,

f) statystyczne – służące do zliczana odwiedzin naszej strony, statystyk dotyczącychużytkowania naszych serwisów internetowych i aplikacji. Aby lepiej określić jakiedziały, artykuły lub narzędzia znajdujące się w naszym serwisie internetowymnajbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbieranesą dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu.

Zarządzanie / usuwanie plików cookies, zarządzanie ustawieniami przeglądarki internetowej

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarkistron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowymużytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybranyprzez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies,blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron / aplikacji / serwisówinternetowych, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawieniamechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniachoprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.

Informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe / rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu, lub w pomocy swojej przeglądarki.

Należy pamiętać, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innychpodobnych technologii dla stron internetowych może wpłynąć na niektóre funkcjonalnościdostępne w serwisach lub całkowicie uniemożliwić funkcjonowanie niektórych usług /funkcji strony internetowej.

CUW nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.

CUW może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczneoglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnychużytkowników. W przypadku kontroli, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikomInspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującegoprawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawieodpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów zgodnychz obowiązującym prawem polskim.