jesteś tu >> CUW / RODO

Opublikowano: 2020-11-02

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez CUW w Golinie

Niniejszą informacje otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO) Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Golinie, z siedzibą w Golinie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: ul. Kopernika 12, 62-590 Golina
  • przez e-mail: cuwgolina@wp.pl
  • telefonicznie: 63 2493627
Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Danych. Jest nim Dominika Socha. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: ul. Kopernika 12, 62-590 Golina
  • przez e-mail: dominikasocha92@wp.pl
  • telefonicznie: +48 881620391
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy Prawo oświatowe oraz Kodeks Postępowania Aministracyjnego.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Usług Wspólnych w Golinie przez 10 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy.
Odbiorcy Twoich danych osobowych Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej)
Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)